STAVANGER ENERGY CONFERENCE- Bærekraft

StS deltar på Stavanger Energy Conference 12-13. Juni 2019 på Rosenberg verft.

Isolering, Stillas, Overflatebehandling, Sveisehabitat, Tilkomstteknikk

Konferansen kom som en følge av oljeprisfallet i 2014. Formålet bak konferansen var et kollektivt bransjeløft, med fokus på positivitet i bransjen. Det er en møteplass for en samlet industri, med fokus på teknologi, kompetanse og bærekraft. Les mer om konferansen her:

https://www.stavangerenergyconference.com/

Årets tema er «Bærekraftig comeback»?

– hvordan kan vi som bransje bidra til en mer bærekraftig utvikling? Temaet belyses med spørsmål som «Hvordan må energimiksen bli for være bærekraftig for miljøet? «Hvordan må leverandørindustrien tilpasse seg oppgangstiden for å unngå ny kostnadsspiral og for å skape bærekraftig vekst? «Hva kan du som leverandør gjøre for å bli en av de foretrukne spillerne?

Det gjøres stadig tiltak for å møte fremtidens utfordringer. I det følgende skal vi gi noen eksempler på StS initiativ for en bærekraftig industri.

  • Vårt engasjement for bærekraft
  • Lokalt fotavtrykk
  • FN`s bærekraftmål
  • Kompetanseutvikling og anstendig arbeidsliv
  • Ungdom og lærlinger
  • Inkluderingsdugnaden
  • Rammevilkår

Engasjement for bærekraft

StS har et brennende engasjement for bærekraft og vet at dette er rette plassen å være når industrien samles på Rosenberg verft.

I StS er bærekraftmålene våre forankret i styret og i ledelsen. Bærekraft er grunnsteinen i verdikjeden vår. Vi skal være en pålitelig og konkurransedyktig leverandør samtidig som vi skal være en ansvarlig arbeidsgiver.

StS er sertifisert miljøbedrift- noe som innebærer at vi har det rette fokuset og konkrete tiltak på plass for å redusere negativ effekt på miljøet.

Det er et mål for oss å være en synlig miljøaktør med tydelig engasjement også i vår administrasjon, der god kildesortering er et viktig bidrag.

 

 

Bærekraft handler imidlertid om mer enn miljø- og klimagass utslipp. For å skape bærekraftig vekst må fokuset være på hele verdikjeden.

Lokalt fotavtrykk

Vi i StS er opptatt av å sette et positivt fotavtrykk i lokalsamfunnet der vi har operasjoner. Et eksempel på dette er vår sponsing av fotball laget Nest Sotra på Ågotnes. Les mer om saken her:

https://stsgruppen.com/sts-sponser-lokalfotballen-pa-agotnes/

FN`s bærekraftmål

StS deltok nylig på et seminar om Bærekraft i regi av PWC. Årets tema for konferansen var «Styret og bærekraft- plikt eller mulighet» Her ble det presentert ulike tema som alle belyste bærekraft. Blant annet «Bærekraft 100- Hvordan står det til i de største selskapene i Norge? og om FNs bærekraftmål til hverdagens valg for hver av oss som enkeltmennesker, ledere og styremedlemmer.

Overordnet har vi FN`s bærekraftmål.

Dette er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. Bærekraftmålene reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.»

Les mer om FNs bærekraftmål her: https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal

De bærekraftmålene som har høyest prioritet blant norske selskaper i dag er «Anstendig arbeid og økonomisk vekst, «Stoppe klimaendringene» og Ansvarlig forbruk og produksjon. Norge scorer relativt lavt internasjonalt. Faktisk er vi på 16 plass av totalt 20 land. Det er ikke godt nok. PWC rapporterer at vi kan blir bedre på målene – «Anstendig arbeid og økonomisk vekst», – «Innovasjon og infrastruktur, – «Mindre ulikhet» og «Liv under vann».

Kompetanseutvikling og anstendig arbeidsliv

StS har en stolt historie der vi fra starten i 1972 har vært opptatt av nettopp bærekraft. Nærmere bestemt engasjementet vårt for kompetanseutvikling og et anstendig arbeidsliv. Dette er FNs bærekraft mål nr. 8.

Allerede på 70 tallet rekrutterte vi flinke sjøfolk i tillegg til fagarbeidere fra verft og bygge bransjen.

På 80- tallet tok vi initiativ til etableringen av Stillasentreprenørenes forening (SEF) i tillegg til at vi var aktivt inne i referansegruppen for stillasforskriften i Arbeidstilsynet. Vi hadde også aktiv medvirkning til opprettelsen av et offentlig fagopplæringstilbud for stillasmontører.

StS var også initiativtaker til stillasentreprenørenes målekontor i 1987, noe som sørget for at alle stillasfirmaene fikk like vilkår. På 90- tallet startet vi med industriklatring (tilkomstteknikk) der vi utdannet stillasarbeidere og andre fagfolk til tilkomstteknikere. Deretter tidlig på 2000 tallet startet vi med Sveisehabitat. Dette var i seg selv en innovativ utvikling og vi skolerte våre ansatte i å utføre varmt arbeid.

Ungdom og lærlinger

StS har kontinuerlig fokus på kompetansebygging. Vi har tatt inn ungdom og lærlinger og gitt dem fagkompetanse i snart 50 år. Rundt 2010 tok StS initiativ til samarbeid med skoler og høyskoler om høyere utdanning for ISO fagene. Resultatet ble fagteknikerstudiet «Maskinteknikk med ISO fag» ved Bergens Tekniske Fagskole (BTF).

Det er viktig å sørge for rekruttering til bransjen vår. StS har et tett samarbeid med NAV. Det er et uttalt mål å redusere ungdomsledigheten. Blant andre tiltak som StS har iverksatt i samarbeid med NAV var nylig en jobbmesse der arbeidssøkende personer i alderen 18-30 år ble presentert StS som selskap, fagene og prosjektene våre. Etterpå ble det gjennomført «speed-intervjuer» der den arbeidssøkende fikk en unik anledning til å presentere seg selv og stille spørsmål om de ledige stillingene i StS.

Kurset resulterte i at flere fikk jobb i StS etter endt kursing.

Les mer om denne saken på nrk.no: https://www.nrk.no/hordaland/alle-fikk-jobb-etter-tre-ukers-kurs-1.14479031

Inkluderingsdugnaden

Kursene er en del av Inkluderingsdugnaden, et felles samfunnsoppdrag for å få flere i jobb. Les mer om inkluderingsdugnaden her:

https://www.regjeringen.no/no/sub/inkluderingsdugnad/inkluderingsdugnadens-tre-innsatsomrader/id2613186/

Skal vi skape jobber, er samarbeidet som skjer på bedriftene hver dag noe av det aller viktigste vi har.

I lys av digitalisering, polarisering og økt usikkerhet, er evnen til finne gode lokale løsninger viktig for å få til omstilling som gjør at vi skaper verdier og arbeidsplasser. Ni av ti NHO-bedrifter mener at samarbeidet mellom tillitsvalgte og bedriftens ledelse er positivt for bedriften.

Videre peker bedriftene på at samarbeidet fører til at bedriftene håndterer konflikter på en god måte, at de har bedre lønnsomhet og at bedriften skaper og bevarer arbeidsplasser. Les mer om tre-part samarbeidet her:

https://www.nho.no/tema/arbeidsliv/artikler/partssamarbeidet-skaper-jobber-og-bidrar-til-lonnsomhet/

StS er med medlem av NHO og Norsk Industri og har sterk tro på tre-part samarbeidet. Vi viser det med en god og konstruktiv dialog med vår fagforening.

Rammevilkår

En utfordring når man skal satse på kompetanse er rammevilkårene for ISO entreprenørene. Disse rammevilkårene utgjør en risiko for videre satsing på kompetanseutvikling.

Andelen innleie fra bemanningsbyråer har økt betraktelig. Bemanningsbransjen har ikke samme rammebetingelser som entreprenørene. Dette gjelder for eksempel opplæring og pensjonsordninger. Denne forskjellen kan utgjøre en marginnedgang som ikke er bærekraftig for en entreprenør.

ISO- en arbeidskraft intensiv bransje

ISO er en arbeidskraftintensiv bransje som i mange år har hatt en lavere lønnsutvikling enn samfunnet for øvrig. Det er ikke er bærekraftig hvis vi skal sikre tilgang til kvalifisert arbeidskraft i fremtiden.

Antallet lærlinger innen våre fag er på et kritisk lavt nivå. Det dokumenterer en negativ utvikling.

Når vi er avhengig av at oppgavene utføres i Norge og at kompetansen må utføre arbeidet sitt her, er ikke denne utviklingen bærekraftig. Industrien må ha tilgang på nok ressurser i fremtiden. Samtidig må vi drive kostnadseffektivt og lønnsomt.

Kompetanseutvikling driver kostnader, men det er bærekraftige kostnader. Kostnadsbesparelser oppnås etter vår mening best ved å utvikle smartere måter å utføre arbeidet på. Fokus på teknologiutvikling og LEAN- prosesser.

Kostnadseffektiv- effektive metoder

StS har ved ulike tiltak blitt mer kostnadseffektiv. Vi har for eksempel flyttet fasilitetene våre til rimeligere lokaler der vi samtidig oppnår stordrift fordeler ved å samlokalisere administrasjon, produksjons- og kurslokaler. De nye lokalene er skreddersydd våre behov for produktutvikling og kurssenter for utvikling av fremtidens arbeidskraft. Kurssenteret åpner dørene for et av bransjens beste tilbud innenfor industriell klatring.

Videre arbeider vi med produktutvikling som vil effektivisere arbeidet med å isolere rør på anlegg både on- og offshore, i olje og gass bransjen så vel som annen industri der det isoleres på rør.

En samlet bransje arbeider for å bli mer kostnadseffektiv. Det er stadig økt fokus på digitalisering som en effektiv kostands besparelse. Digitalisering har også kostnader. Et stadig kostnadspress struper lett en konstruktiv utvikling.

For at vi skal lykkes med våre bærekraftmål, må industrien ha de nødvendige forutsetningene på plass. Det betyr at vi skal ha fokus på kostnadsbesparelser samtidig som vi kan satse videre på kompetanse. Det er en vinn-vinn situasjon som vil sikre viktige samfunnsinteresser, trygge leveranser i vår næring og sørge for nok ressurser til å bidra til å sikre verdiskapning og anstendighet i norsk næringsliv.

Vi er klar for å møte utfordringene- og løsningene på SEC 2019

 

 

 

 

Recent Comments