HMS- Verneombuds-samling

StS gjennomførte verneombudssamling tidligere i mars. I den forbindelse tok vi en prat med hovedverneombud Tom Helge Dåvøy og verneombud på Gjøa, Victoria Leirvik.

HMS leder Ivar Myhre inviterte hele verneombudsapparatet til Hotel Clarion Bergen Airport.

Verneombudssamlingen gikk over to dager med hovedfokus på IA (inkluderende arbeidsliv) arbeidet i StS og er en del av IA arbeidets «Bransjeprogram for Leverandørindustrien til olje og gass næringen». Bransjeprogrammet  har hovedfokus på fysisk/kjemisk arbeidsmiljø og psykososialt arbeidsmiljø, som natrurlig preget dagsorden.  Et omfattende program var etablert for å belyse ulike arbeidsmiljøfaktorer der vi i tillegg til bedriftsinterne ressurser hadde besøk av både NAV og bedriftshelsetjenesten og ikke minst en delegasjon av våre egne verneombud i bedriften.

Dette med arbeidsmiljø og arbeidsmiljøfaktorer og ikke minst hvordan vi kan gjennomføre gode tiltak for å hindre frastøting og redusere sykefravær var viktige tema for samlingen.

I den forbindelse tok vi en prat med Tom Helge Dåvøy og Victoria Leirvik.

Se hele intervjuet her:

Victoria, hvilket inntrykk sitter du igjen med etter denne samlingen?

Veldig masse! Synes det har vært kjekt å få påfyll, ikke bare fra kolleger, men også om hvordan det er internt i bedriften. Hvordan vi ligger an på tilbakemeldinger. Hvordan folkene våre har det andre steder enn der jeg har vært. Rett og slett helheten i ting!

Tom Helge, hva med deg?

Vi har fått mye nyttig informasjon. Blant annet om sykefraværet, hva vi jobber med og forbedringspotensialet vi har. Så har vi jo hatt besøk fra NAV og fikk vite veldig mye som vi ikke visste om.

Victoria- du er jo verneombud offshore og ute på Gjøa for tiden- Hvordan opplever du arbeidsmiljøet der ute sett med dine øyne som verneombud?

(Victoria)

Jeg synes det er veldig bra! Jeg stortrives. Vi blir jo aldri gode nok på HMS, det må holdes ved like hele tiden. Og i et sånt yrke som jeg har som overflatebehandler så er det spesielt viktig med riktig verneutstyr. Det er ikke noe problem her for vi har tilgang på så masse.

Folk er hyggelig mot hverandre og gir beskjed hvis det er noe f.eks. «hei ta på hørselsvern»- så tar folk det med et smil. Det er ikke sånn at man blir furten hvis man får en beskjed.

Og du Tom Helge du er jo på landbasert virksomhet, nærmere bestemt Aker Solutions, Stord prosjekter. Kan du si litt om prosjektet du er på nå og hvordan du opplever arbeidsmiljøet?

(Tom Helge)

Nå har jeg vært 3,5 år på Njord A- ombyggingen av den. Så har jeg blitt flyttet over på Johan Castberg prosjektet på Turreten- som er ute på Sørøya på Eldøy.

HMS i Aker Solutions er jo ganske høyt prioritert på alle punkt. Der er det mye sånn «Caretalk» om morgenen med gjensamtaler med arbeidsledere og hva som er arbeidsprogrammet som skal gjennomføres for dagen.

Hvordan blir dere integrert som verneombud ute på Gjøa Victoria?

(Victoria)

Det er en så liten plattform, så man kommer mye nærmere folk på en annen måte. Det er lett å snakke med alle, folk kommer til deg og du kan komme til de, altså det er god kommunikasjon.

Nå er jo du hovedverneombud Tom Helge, er det noen spesielle utfordringer du ser for deg som dere i et verneapparat skal jobbe med fremover?

(Tom Helge)

Ja, vi har nå blitt enige om at vi skal ha kontakttid en gang i måneden, over teams, der alle aktive verneombud skal stille opp og fortelle om hvordan ting er på deres arbeidsplasser og forbedringspotensial og sånne ting sånn at vi får litt mer se hverandre.

Dere hadde jo et tema her på tampen av samlingen- ser dere for dere noen utfordringer som StS gruppen må ta litt tak i?

(Victoria)

Vi kan jo aldri bli gode nok på HMS og verneutstyr og tenke psykososialt- at positivitet sprer seg. Bare det med å starte dagen med et smil så smitter det, og det blir litt hva du gjør det til selv.

I forhold til måten bedriften styrer HMS på i dag, ser det bra ut fra et verneombuds ståsted?

(Victoria)

Det synes jeg absolutt. Nå har jo jeg vært innleid til andre firmaer og kontra andre så ser jeg stor forskjell på StS som utleverer oss veldig bra personlig verneutstyr. De tar gjerne vare på folkene sine på en spesiell måte i forhold til andre. Jeg føler vi har bra utstyr av alt som vi trenger for å beskytte oss og det er jo veldig viktig for vi er jo utsatt nesten uansett hva vi gjør. StS er veldig gode der til å komme opp med det som er nødvendig for arbeidsoperasjonen som skal gjøres.

StS gruppen har jo en målsetning om å være god på inkludering og medvirkning og ikke minst å involvere verneombudene våre i det proaktive HMS arbeidet. Føler dere at vi lykkes med dette?

(Tom Helge)

ja, vi gjør i bunn og grunn det. Men det er jo enkelte ting som at vi kan få litt bedre tid til å få gjort ting på» For eksempel sånn som jeg som HVO (Hovedverneombud) hadde vært kjekt å ha bedre tid til å jobbe litt bedre.

(Ivar)

Det kan vi jo være enig i at er et forbedringspotensial- som vi jobber videre med. Og med tanke på det at vi har en målsetning om å inkludere dere så må jo det være et mål å finne gode løsninger på det.

Opplever du Victoria at vi er flinke på dette med involvering og inkludering?

(Victoria)

Jeg tenker at det kunne vært mer av det- det er jo gjerne mer av nok av saker men vi er jo så spredt. Derfor blir et sånt møte som vi har snakket om nå en gang i måneden med alle verneombud og få dele og utveksle både opplevelser, inntrykk og saker som er rundt om og få luftet seg litt innen bedriften. Det tror jeg blir veldig bra.

HMS statistikk kan jo være en indikator på at ting går riktig vei, og statistikken til StS gruppen er jo veldig god for tiden og det har den vært en stund, og i fellesskap så skal jo vi jobbe for at den skal forbli veldig god. Men det er som sagt bare en av mange indikatorer. Dette med arbeidsmiljø, dette med trivsel- hvordan ser dere for dere StS gruppen inn i de neste 5 årene?

(Tom Helge)

Jeg ser for meg at StS gruppen blir en større og større bedrift- mer og mer folk, mer og mer arbeid. Det vil kreve mer av oss som aktive verneombud, vi får mer ansvar og mer arbeid

(Victoria)

ikke minst viktig da og opprettholde den gode HMSèn vi har nå og holde den ved like hele veien. Det er jo ferskvare og vi må formidle den videre.

Og med en tydelig målsetning på dette med inkludering og involvering av arbeidstakerrepresentantene i HMS spørsmål, er vi da enig om at vi har en lys fremtid foran oss?

(Victoria og Tom Helge)

Ja, det har vi!

Recent Comments