Ronny Haufe om Northern Lights og ringvirkninger for Ågotnes

CCB Energy Holding og datterselskapet, H2 Production AS, er i gang med å etablere landets første kommersielle anlegg for produksjon av hydrogen i Energiparken i Øygarden kommune, utenfor Bergen.

I Energiparken er Northern Lights er i gang med etableringen av det nasjonale anlegget for mottak og lagring av CO2.

I disse dager klargjøres  tomten for et hydrogenanlegg som skal være på plass allerede i 2022. Anlegget er et pilotprosjekt støttet av Enova, og i neste fase planlegges oppskalering til hydrogenproduksjon i storskala i Øygarden.

Ved bruk av norskutviklet teknologi fra Zeg Power, skal H2 Production produsere blått hydrogen fra naturgass.  Pilotanlegget blir det første i verden av sitt slag som fanger CO2 integrert i produksjonsprosessen. Den fangede CO2 vil deretter kunne transporteres tilbake til havbunnen for permanent lagring. Resultatet blir rent og kommersielt tilgjengelig hydrogen i en prosess som inkluderer karbonfangst og -lagring (CCS).

–  Vi tror at det å kunne benytte naturgass på en bærekraftig måte, har potensiale til å yte et viktig bidrag i å nå Norges klimamål, sier administrerende direktør for H2 Production, Ronny Haufe.

Klimanøytralt hydrogen fra naturgass vil være et konkurransemessig bidrag i å erstatte fossilt drivstoff. Med anlegget fra Zeg Power vil vi bli de første til å tilby markedet klimavennlig hydrogen, fremstilt fra gass.

Kollsnes i Øygarden har vært sentral i Norges gassindustrielle historie. Med den nå pågående etableringen av CO2-deponiet i Energiparken, som en del av myndighetenes store klimasatsing, Langskip, ligger forholdene til rette for at Energiparken skal bli et sentralt knutepunkt for CO2-håndtering, hydrogenproduksjon og annen klimavennlig etablering.

Les mer om denne saken her: https://www.ccbeh.com/nyheter/h2-productions-signerer-kjopsavtale-for-hydrogenanlegg-i-energiparken

Vi tok en prat med administrerende direktør for H2 Production Ronny Haufe om ringvirkningene for lokalsamfunnet på Ågotnes.

Ronny Haufe

Ronny Haufe
CEO i CCB Energy Holding og H2 Production

Kan du fortelle litt om hydrogenproduksjonen og samarbeidet deres med ZEG?

Vi har etablert et samarbeid med ZEG Power som er et teknologiselskap som besitter patent på hydrogenproduksjon med integrert fangst av CO2. Vi har i fellesskap med dem søkt Enova om støtte for å bygge et pilotanlegg for å demonstrere, så vel dokumentere, teknologi og patent i praksis. Vi har ambisjoner som går langt utover pilotanlegget om dette viser seg å stemme med forventningene. Da vil storskalautvikling kunne ta plass i Energiparken.

Hva tenker du om ringvirkningene for lokalsamfunnet gjennom en slik satsing?

Hydrogensatsingen, men også de andre etableringer vi forsøker å få til, vil bli svært viktig for Øygarden kommune så vel Vestland fylke. Det blir svært viktig fremover å skape nye arenaer for omstilling og bærekraftige arbeidsplasser.

Klimavennlig industri er blant denne type satsninger. Vi går i takt med Øygarden kommune og deres ambisjoner for næringsmessig utvikling og har påtatt oss en «first mover»-posisjon på flere områder. Vår tidligere næringserfaring, hvor vi har bidratt til oppbygging av industrisenter ved Ågotnes, viser at vi kan bli en viktig bidragsyter også gjennom utvikling av Energiparken.

Hvilke fagdisipliner er involvert, og hvordan ser dere for dere å benytte eksisterende leverandører fra de tradisjonelle olje- og gassoppdragene?

Dette har sammenheng med forrige spørsmål, men ja vi ønsker selvsagt å bidra til at leverandører fra olje og gass får nye arenaer. Vi tror det vil bli behov for en rekke disipliner og leveranser knyttet til prosjektering, installasjon og drift av klimavennlige industrier. Det vil også gi grunnlag for aktivitet for andre typer støttenæringer som følge av økt aktivitet generelt. Både disipliner som StS  allerede har eller kan utvikle vil være mulig.

Er det noe vi leverandører bør fokusere spesielt på for å komme i posisjon til å levere tjenester til dette prosjektet?

Per i dag er vi i en tidlig fase og mener å ha god kunnskap om hva leverandører kan bidra med, men jeg vil gjerne utfordre leverandører til å sette seg inn i denne type næring innenfor klimavennlig retning. Det vil bli viktig å kunne vise til forståelse og kunnskap i sin egen verdikjede for å stå sterkere som leverandør.

Olje- og gassnæring har fått stadig nye utfordringer med taksonomi og spådommer om at det blir færre nye lisenser og drivverdige funn. Da må en også ta inn over seg hva som skal til for å fremstå med rett fokus og kanskje demonstrere dette i hvordan selskapet drives.

I CCB-selskapene har vi etablert blant annet klimaregnskap, og det inkluderes tiltak og målsetninger som har til hensikt å ta ned karbonavtrykket vårt.

Hvilke utfordringer ser du for deg for å kunne lykkes med en slik satsing?

Huff, her er det sikkert masse å liste opp. En må huske at vi er i en umoden næring på mange måter. Hydrogen og karbonfangst er i en tidlig fase. Her kan det være myndighetsbarrierer og avgiftsmessige utfordringer som ikke er tilpasset disse nye næringene.

Det kan også være pedagogiske utfordringer, da ikke alle forstår hva som menes med grønt klimaskifte eller for den saks skyld, klimavennlig industri. Det vil i fremtiden bli behov for nye og spissede kompetanser, også innenfor denne næring. Det vil også alltid ved nye næringer være en finansiell utfordring. Da tenker jeg på at en i tidlig fase og et til dels umodent marked bærer en høy risiko for kommersiell gevinst.

Dagens støtteordninger fra staten er ikke alltid rettet mot infrastruktur og verdikjedeaktivitet. Dette må til for å komme i gang. Av andre ting som det også jobbes aktivt med er selvsagt krafttilgang, infrastruktur og samspill med andre næringer og omgivelser.