HMS og Kvalitet

Våre mål

StS har et tydelig HMS mål om 0 skader på mennesker, materiell og det ytre miljø.

Vår HMS kultur bygger på inkludering der vi i fellesskap forstår, kommuniserer og håndterer all risiko arbeidet vårt medfører. StS skal nå sine mål ved en synlig og tydelig ledelse som inkluderer og involverer våre medarbeidere i vårt kontinuerlige forbedringsarbeid og vår sikkerhetskultur.

StS gruppen skal levere produkter og tjenester uten skader, til riktig tid og med riktig kvalitet. Vi skal arbeide kontinuerlig for å forbedre oss, slik at vi hele tiden tilbyr nyskapende og kostnadseffektive løsninger.

Etterlevelse og lederskap er nøkkelord i hvordan vi planlegger og gjennomfører våre leveranser både som lag og enkeltindivider. Presisjon og kvalitet i alt vi gjør skal skape grunnlaget for å levere sikre og kvalitetsmessig gode produkter.

Vårt arbeid med helse, miljø, sikkerhet, risiko og kvalitet skal være en naturlig del av alle arbeidsoperasjoner, fra planlegging og frem til det ferdige produktet, og skal ha samme prioritet som andre forretningsområder. Dette innebærer et systematisk fokus på risikostyring for å kunne forebygge og unngå skader, alvorlige hendelser og arbeidsrelatert sykdom.

Politikk-dokumenter

  1. Selskapspolitikk – ytre miljø, arbeidsmiljø og kvalitet
  2. Etiske regler 
  3. Aktsomhetsvurderinger – redegjørelse 2022

Godkjenninger og sertifiseringer

StS har følgende sertifiseringer og godkjenninger av styringssystemer for HMS og kvalitet:

Kontakt oss

Ivar Myhre
HSE&Risk Manager

Mobil: +47 918 07 440
E-post: ivar.myhre@stsgruppen.com

 

Øystein Ytrenes
QA Manager

Mobil: +47 951 65 571
E-post: oystein.ytrenes@stsgruppen.com

Les mer

Etiske regler for StS

Formål og omfang

Våre etiske regler skal angi grunnprinsipper for vår personlige adferd og forretningsskikk og utgjør rammeverket som skal sikre at vi opptrer i samsvar med relevant lovgiving, interne retningslinjer og våre grunnverdier; Etterrettelig, Inkluderende, Innovativ og inspirerende.

StS etiske retningslinjer gjelder for alle ansatte i StS og alle som representerer StS. Dette inkluderer ansatte, styremedlemmer, innleid personell, konsulenter og andre som opptrer på vegne av StS.

Ansvar

Vår virksomhet  

Tillit

Tillit bygges igjennom åpenhet og ærlighet. For å kunne lykkes på lang sikt, må vi vinne våre ansattes og kunders tillit igjennom vår integritet i ord og handling. Vi lover ikke noe vi ikke kan holde og etterstreber å vinne våre kunders, aksjonærers og kollegers tillit gjennom å holde det vi lover.

Kommunikasjon

Regelmessig og hyppig kommunikasjon mellom ledere og deres medarbeidere er en nøkkel til å lykkes. Vi skal legge til rette for at slik kommunikasjon, som normalt skjer gjennom møter og orientering, dekker overordnet strategi, langsiktige mål og kortsiktige prioriteringer. I tillegg til støtte i form av nyhetsbrev, websider, opplæring og presentasjoner fra StS, skal kontakten mellom ledere og deres medarbeidere legge vekt på hvordan de ansatte bidrar til å nå selskapets overordnede mål.

Menneskerettigheter

StS støtter og respekterer internasjonalt anerkjente menneskerettigheter og skal sikre at vi ikke medvirker til menneskerettighetsbrudd. StS aksepterer ikke forhold i leverandørers eller kunders virksomhet som innebærer brudd på FNs menneskerettighetserklæring f.eks. barnearbeid og tvangsarbeid.

Arbeidstakerrettigheter

StS støtter og anerkjenner internasjonalt anerkjente arbeidstakerrettigheter, inkludert organisasjonsfrihet og anerkjenner retten til kollektive forhandlinger.

Likeverd, mangfold og respekt

StS ønsker en inkluderende arbeidskultur og arbeider aktivt for å sørge for et godt arbeidsmiljø som er preget av likeverd og mangfold. StS aksepterer ingen form for trakassering eller diskriminering på grunnlag av kjønn, religion, alder, uførhet, seksuell legning, politisk overbevisning, nasjonal eller etnisk opprinnelse eller andre forhold.

Helse og sikkerhet

StS skal arbeide aktivt for et skadefritt og helsefremmende arbeidsmiljø som fremmer en forebyggende sikkerhetskultur. Vi planlegger og opptrer for å unngå skader og arbeider systematisk for å håndtere risiko. Ingen aktivitet er viktig nok til å bli gjennomført med fare for liv og helse. Som medarbeider i StS har du rett til å nekte å arbeide i situasjoner som kan medføre fare for liv eller helse.

Miljø og klima

StS tar ansvar for miljøet gjennom en bærekraftig og langsiktig utnyttelse av fornybare ressurser. Vårt mål er kontinuerlig miljøforbedring i våre prosjekter, produkter og tjenester. Vi søker aktivt etter muligheter for å redusere negativ miljøpåvirkning i et livsløpsperspektiv.

Personlig adferd 

Lojalitet

Ansatte og andre som representerer StS skal ivareta selskapets interesser og bidra til at virksomhetens mål og strategier realiseres. Hver enkelt skal benytte sin kompetanse og posisjon til å sikre gode prosesser ved blant annet å gi uttrykk for – og lytte til – uenighet før beslutninger fattes. Ved tvil skal leder alltid konsulteres på forhånd innen avgjørelser tas. Når beslutninger er fattet skal disse følges lojalt.

Taushetsplikt og gjensidig respekt

Vi skal alltid respektere den enkeltes rett til konfidensialitet angående personlige forhold – enten det gjelder ansatte, kunder, leverandører eller andre samarbeidspartnere. Alle medarbeidere har taushetsplikt om konfidensielle forhold i virksomheten. StS ansatte må innhente, oppbevare og bruke personopplysninger slik det er foreskrevet i StS retningslinjer og i gjeldende lover.

Selskapets eiendom og eiendeler

Vi er alle ansvarlige for å ta vare på og bruke StS eiendeler på en forsvarlig måte. StS eiendeler tillates ikke brukt til personlig vinning.

Deltakelse i annen virksomhet

Vi skal ikke utføre annet lønnet arbeid eller drive privat virksomhet av et slikt omfang at det kan gå ut over våre forpliktelser overfor StS som arbeidsgiver. Styreverv utenfor StS skal alltid godkjennes av ledelsen i det enkelte selskap. Dette omfatter ikke frivillige organisasjoner, såfremt vervet er ulønnet eller at det ikke innebærer en interessekonflikt.

Rusmidler

Når vi er i arbeid for StS har vi ikke lov til å være påvirket av rusmidler. Ved bruk av medikamenter som kan gi rusvirkning og ikke er gitt på resept av lege, gjelder samme regel. Ved representasjon, reisevirksomhet, deltakelse på kurs, konferanser o.l. kan begrensede mengder alkohol nytes når lokale skikker og anledningen tilsier det. Det forventes at alle medarbeidere viser måtehold og har en atferd som støtter opp under arrangementets formål.

Datadisiplin

StS datautstyr, -systemer og nettverk er hjelpemidler for å utføre de oppgaver den enkelte ansatte har ansvar for og vi behandler og bruker informasjonen på en ansvarlig og profesjonell måte. StS nettverk skal ikke benyttes til å tilegne seg eller forsøke å tilegne seg informasjon som den ansatte ikke er ment å ha tilgang til.

Sosiale medier

StS er positive til at medarbeiderne benytter sosiale medier. Det er imidlertid viktig å være klar over at vi som ansatte i StS selv er ansvarlig for det vi publiserer i sosiale medier. Publiserte opplysninger som kan være til skade for StS , kolleger eller
forretningspartnere, kan innebære brudd på lojalitetsplikten i arbeidsforholdet.

Konkurrenter

Vi skal ha et godt og sunt forhold til våre konkurrenter, og vi skal alltid omtale dem på en respektfull måte. Ved samarbeid med konkurrerende virksomheter skal vi alltid være oppmerksomme på hva vi deler av informasjon.

Kjøp av seksuelle tjenester

Kjøp av seksuelle tjenester er forbudt ved lov i noen land. Selv i land uten rettslig forbud, tillater ikke StS slike aktiviteter i forbindelse med arbeid eller oppdrag for konsernet. På denne måten bidrar StS også til innsatsen for å bekjempe menneskehandel, som representerer brudd på menneskerettighetene.

Forretningsmessig adferd 

Korrupsjon og bestikkelser

StS tar avstand fra all form for korrupsjon og urettmessige tiltak som hindrer fri konkurranse. Vi skal verken motta eller gi bestikkelser eller andre utilbørlige fordeler for forretningsmessig eller personlig vinning.

Rettferdig konkurranse

StS er av den oppfatning at konkurranse er bra for alle næringslivets parter, og ønsker derfor å bidra til å fremme konkurranse. Konkurranseretten påvirker alle sider av StS virksomhet fra leverandører til konkurrenter og til kunder. I alle ledd skal StS overholde konkurranseretten.

Gaver og representasjon

StS tillater ikke at vi som ansatte tar imot gaver eller deltar i arrangementer som er egnet til å påvirke objektivitet og uavhengighet. Vi skal heller ikke tilby dette til forretningsforbindelser. Deltakelse i forretningsforbindelsers arrangement skal alltid avklares med nærmeste leder.

Taushetsplikt

Alle har et ansvar for å sikre at sensitive opplysninger og konfidensiell informasjon ikke tilflyter uvedkommende. Det kan omfatte informasjon angående sikkerhet, enkeltpersoner, kommersielle, tekniske eller kontraktsmessige forhold eller annen type lovbeskyttet informasjon. Taushetsplikten gjelder også etter at arbeidsforholdet med StS er avsluttet.

Forretningspartnere og leverandører

Det kreves at våre forretningspartnere/leverandører opptrer i tråd med standarder som er i samsvar med StS egne etiske krav. Avtaler med forretningspartnere/leverandører må være skriftlige, og gi en korrekt beskrivelse av forholdet mellom partene. Avtalt kompensasjon må samsvare med tjenestene som utføres, og det må foreligge tilfredsstillende dokumentasjon og korrekt regnskapsførsel. StS forventer rettferdig konkurranse i markedet og krever det samme av våre leverandører. Valgte leverandører skal aldri favoriseres eller gis fortrinn uten at det er basert på hva som er best for StS.

Ekstern kommunikasjon

StS’ omdømme hviler på at vi har en høy troverdighet i alt vi foretar oss. Vår kommunikasjon skal derfor være basert på åpenhet, saklighet og rettidighet, samtidig som taushetsplikten overholdes. Uttalelser om selskapet til media foretas av daglig leder eller styreleder.

Misligheter

Mislighet er et samlebegrep for ulovlige eller straffbare handlinger som inngår i begrepet økonomisk kriminalitet. Eksempler på dette er økonomisk utroskap, bedrageri og underslag, ulovlig pris- eller markedssamarbeid, korrupsjon, regnskapsjuks samt å unnlate å melde fra om slike saker. StS har nulltoleranse i forhold til misligheter, slik at overtredelser vil bli anmeldt/påtalt og fulgt opp.

Korrekt regnskapsførsel og rapportering

Vi skal utvise åpenhet, etterprøvbarhet og nøyaktighet i alt vi foretar oss, samtidig som vi overholder vår taushetsplikt. Alle regnskapsopplysninger skal være korrekte, registrert og bokført i tråd med lover og regler

Rapportering av avvik og brudd på regler

StS’ bedriftskultur baseres på åpenhet. Det skal være aksept for å ta opp bekymringer og kritikkverdige forhold. Alle ansatte henstilles til å rapportere både mistenkelige tilfeller og observerte brudd på lover, etiske retningslinjer eller andre regler i StS. Alle ansatte er også henstilt til å rapportere tilfeller hvor de blir bedt om å utføre handlinger som kan innebære regelbrudd.

Avvik og brudd på regler rapporteres til etikk@stsgruppen.com, der konfidensialitet vil bli opprettholdt så langt som overhodet mulig.

StS vil ikke tolerere noen form for negative reaksjoner eller forsøk på gjengjeldelse mot ansatte som i god tro har rapportert antatte brudd på regelverket. De som setter i verk slike reaksjoner, vil bli møtt med disiplinære tiltak. Det samme gjelder for overlagt misbruk av rapporteringsrutinene.

Ved lovbrudd eller brudd på etiske retningslinjer eller andre direktiver, praktiserer StS null-toleranse og vil i slike tilfeller sette i verk disiplinære tiltak.

Kontor

Postadresse
Postboks 6085 Bedriftssenter
5892 Bergen

Besøksadresse
Sandbrekketoppen 30, 5224 Nesttun

Kontakt oss

Skriv inn telefonnummer eller e-post, så kommer vi tilbake til deg.